autor: Filip Branda google+: profil email: 126revo@seznam.cz

Údržba

 

MOTOR

 

 

 

 

 • Spodní víko motoru- (náhled)

  Hladinu oleje kontrolovat při studeném motoru a v případě potřeby jej doplnit. Výšku hladiny oleje kontrolovat měrkou, musí být mezi ryskami označenými na měrce.-(náhled) 
  Pozor: 
  - při měření dát pozor, aby měrka byla správně umístěna v otvoru (tak, aby těsnící manžeta se opřela o hranu otvoru). 
  - do první výměny oleje jej v případě potřeby doplnit. 
  Jednorázové množství nemůže být větší než 0,25 dm3. Dolévání oleje může být několikanásobné, ovšem až po určité době provozu motoru.
   

  Každých 10.000 km ( ale ne dříve než za 6 měsíců ) vyměnit olej v motoru. Při použití oleje vyšší třídy SE výměna po ujetí každých 15.000 km nebo každých 12 měsíců. 
  Pro urychlení vypuštění oleje vyjmout víčko vlevu a kontrolní měrku oleje. Olej ze spodního víka motoru je nutno vypouštět tehdy, když je ještě teplý ( nejlépe po ukončené jízdě ). 
  Pozor: 
  V případě používání vozu v těžkých podmínkách je nutno častěji provádět výměnu oleje ( stálá jízda v abnormálních teplotách (´C), v horách, s přívěsem apod.)
 •  

   

   

  Odstředivý filtr


  • Každých 30.000 km – důkladně očistit vně obě části filtru ( zkontrolovat stav těsnění, v případě potřeby vyměnit ). 

   V případě užívání vozu v těžkých podmínkách je nutno častěji čistit filtr- (náhled) a zkoordinovat je s výměnou oleje.

  ROZVODY

  • Vůle ventilů- (náhled)

   Každých 10.000 km nebo po každém zjištění příliš hlučného chodu motoru seřídit vůle ventilů, které musí být u studeného motoru: 
   - 0,20mm sací ventily 
   - 0,25mm výfukové ventily 
   První seřízení po 1000-1500 km je zejména nutné, proto musí být provedeno při první povinné prohlídce.
  •  
  • ZAPALOVÁNÍ
  • Rozdělovač- (náhled)

   Každých 10.000 km nebo 6 měsíců sejmout hlavici a nakapat několik kapek na pístový kroužek A. Mazat tukem LT 4S3 tyčku vačky ( rozvodů ). 
   Jestliže kontakty C přerušovače jsou znečištěny nutno je důkladně očistit. Zkontrolovat mezeru mezi kontakty rozdělovače, která má být 0,5+-0,03mm. 
   Seřízení se provede uvolněním šroubu B, přesunutí pevného dotyku – po vložení šroubováku do zářezu D. Jestliže kontakty jsou značně opotřebené, je nutno je vyměnit. 
   Po seřízení mezery mezi kontakty přerušovače a ustavení předstihu zážehu provést seřízení běhu naprázdno motoru.
  • Zapalovací svíčky- (náhled)

   Každých 5000 km kontrolovat a v případě potřeby očistit zapalovací svíčky. Zkontrolovat, zda vzdálenost mezi elektrodami zapalovacích svíček 0,6-0,7mm. Jestliže vzdálenost není správná, přiměřeně přihnout vnější elektrodu. 
   Používat zapalovací svíčky o správné tepelné hodnotě; špatné zapalovací svíčky mohou být důvodem poruch chodu motoru. 
   Pozor: 
   Zapalovací svíčky montovat a demontovat z motoru spolu s koncovkami. Koncovky mimo správného efektivního spojení usnadňují montáž svíčky do motoru a zabezpečují také vyšroubovanou svíčku před vpadnutím do chladících kanálů.
  • Seřízení předstihu- (náhled)

   Každých 10.000 km nebo při každém seřízení rozdělovače provést kontrolu nastavení úhlu předstihu; úhel předstihu je 10“ 
   A – značka pro nastavení úhlu s 10-stupňovým předstihem 
   B – značka s nulovým předstihem 
   C – značka na krytu odstředivého filtru
  •  
  • PLNĚNÍ SMĚSÍ
  • Vzduchový filtr- (náhled)

   Každých 10.000 km dát novou filtrační vložku. V případě provozu vozu ve velmi prašných podmínkách čistit nebo vyměnit filtrační vložku každých 5000 km. Při výměně filtrační vložky odepnout spony A a odklopit víko B s potrubím nahoru.
  • Karburátor- (náhled)

   Každých 10.000 km provést seřízení karburátoru v motoru při použití odpovídajících diagnostických zařízení. 

   Před seřízením je nutno zkontrolovat 
   - vlastní kompresní tlak 
   - správné seřízení rozdělovače 
   - utěsnění popř. přisávání 
   - stav teploty (80-90“C) 
   - vzduchový filtr 

   V odůvodněném případě je nutno seřídit výšku paliva v plovákové komoře- (náhled) karburátoru. 

   Každých 20.000 km čistit trysky a vnitřní filtr karburátoru stlačeným vzduchem. Umýt a očistit celý karburátor. Po ukončení čištění provést seřízení.
  • Odvzdušnění klikové skříně

   Každých 20.000 km očistit odváděcí potrubí olejových par a spalin z mazacího zařízení.
  •  
  •  
  • CHLAZENÍ
  • Termostat

   Proud chladícího vzduchu je regulován termostatem. Počátek otevření kapky termostatem mělo být tehdy, kdy teplota vzduchu procházející motorem dosáhne 68 - 73“C.
  • Klínový řemen ventilátoru dynama (alternátoru)- (náhled) 

   Každých 10.000 km kontrolovat vypnutí řemenu. Správné prohnutí řemenu po přitlačení síly 98N ( 10 kg ) je 1 cm 
   Pro vypnutí řemenu je nutno: 
   - uvolnit matice D řemenice 
   - demontovat vnější kotouč řemenice 
   - demontovat jednu nebo několik distančních položek 
   - dát zpět vnější kotouč řemenice, podložky a dotáhnout
  •  
  • HNACÍ ZAŘÍZENÍ
  • Volný chod pedálu spojky- (náhled)

   Každých 10.000 km kontrolovat volný chod pedálu spojky, který má být 25-32 mm. V případě potřeby seřídit. 
   A – seřizovací šroub 
   B – matice 
   C – jistící matice 

   Po několika seřízeních provést kontrolu obložení lamely spojky, v případě nadměrného opotřebení vyměnit. 

   Převodovka 
   Každých 10.000 km kontrolovat výšku oleje v převodovce, která má sahat k dolní hraně kontrolní zátky A. 
   Každých 60.000 km nebo co 5 let vyměnit olej. V tom případě je nutno odšroubovat zátku B.- (náhled) Vypustit všechen olej ( nejlepší po ukončené jízdě, kdy je olej řídký a teplý ), pak utáhnout matku B. Nový olej se vlévá kontrolním otvorem A ( pozor na správný druh oleje ).
  •  
  • BRZDY
   Vůz má dvouokruhové brzdy. V případě poškození jednoho okruhu, druhý okruh je dobrý. Poškození jednoho z okruhů se pozná po zvětšení volného chodu pedálu brzdy a po úbytku brzdové kapaliny v jedné z komor nádržky. 
   Po zjištění poškození je nutno okamžitě provést opravu brzdového systému.
  • Brzdové čelisti

   Brzdové čelisti nevyžadují samostatného seřízení, poněvadž jsou vybaveny zařízením s automatickým seřizováním vůlí mezi čelistmi a brzdovým bubnem. 
   Každých 10.000 km kontrolovat opotřebení obložení brzd ( minimální tloušťka obložení 1 mm ) a stav třecích povrchů. Nesmí být zamaštěny, prasklé, nebo mít trhliny. V případě potřeby je očistit trychlorem a drátěným kartáčem. Při každé kontrole zkontrolovat těsnost – zda nevytéká brzdová kapalina. 
   Pozor: 
   Brzdové čelisti vyměňovat v párech, symetričně k podélné ose vozu ( brzdové obložení vyrobeno jedním výrobcem ).
  • Nádržka brzdové kapaliny- (náhled)

   Každých 500 km nebo každý týden kontrolovat hladinu kapaliny, případně doplnit brzdovou kapalinu v nádržce. ( Nádržka brzdové kapaliny je vyrobena z průhledného materiálu, proto hladinu je možné určit bez odšroubování uzávěru. ) Hladina brzdové kapaliny má být 16+- mm pod horní hranou vlevu. K doplnění je nutno používat brzdovou kapalinu R3. 
   Používání jiných brzdových kapalin je nezávislé z pohledu na možnost poškození gumových součástí brzdového systému. Nízká hladina brzdové kapaliny je signalizována kontrolkou ( červená ), která je umístěna v přístrojovém štítu. Periodicky je nutno kontrolovat správnost kontrolní svítilny. Po přitlačení na uzávěr nádržky brzdové kapaliny při klíči ve spínací skříňce v poloze MAR má svítit signalizační červená kontrolka ( při spuštěné páce ruční brzdy ). 
   Brzdová kapalina způsobuje korozi, proto je nutno před ní chránit lakovaná místa.
  • Odvzdušnění brzdového systému- (náhled)

   Odvzdušnění se provádí odděleně každý obvod samostatně ( doplnit po odvzdušnění brzdovou kapalinu v nádržce brzdové kapaliny ). Zavzdušnění brzdového systému se pozná zvětšením volného chodu pedálu brzdy, zmenšující se po několikanásobném sešlápnutí pedálu.
  • Ruční brzda

   Každých 10.000 km nebo při zjištění velkého chodu páky ruční brzdy je nutno provést seřízení. Musí zaskočit do 3-5 rubů západky. 
   Doporučuje se před zimním obdobím přimazat lana a brzdový mechanismus ( bez demontáže ). 
   ZAVĚŠENÍ ŘÍZENÍ A KOLA
  • Otočný čep přední nápravy- (náhled)

   Každých 5.000 km vtlačit maznici JOTA 1 nebo 1 S tuk do maznic otočného čepu – znázorněného na obrázku. Doporučuje se dodatečné mazání otočného čepu při změně provozního období. Mazání se má provádět při zatíženém voze ( pootočením volantu při mazání se zvýší důkladnost tohoto úkonu ).
  • Hydraulické tlumiče

   Každých 10 000km kontrolovat správnou funkci tlumičů. V případě zjištění špatného provozu tlumičů je nutno je vyměnit za nové( únik, nárazy, zánik tlumící síly).
  • Kloubové spojení řízení- (náhled)

   Každých 5 000km nebo při každé kontrole podvozku kontrolovat technický stav krycích pryžových těsnících manžet kloubového spojení řízení. Poškození pryžové těsnící manžety vyměnit novými, před montáží je naplnit tukem Fiat MR 3 nebo LT 4S3. 
   Každých 10 000km kontrolovat, zde nejsou vůle v kloubovém spojení. Po zjištění vůle v kloubovém spojení vyměnit. 
   Pozor: 
   Správná údržba a časté kontroly řízení zaručují bezpečnost provozu vozu. Při každé výměně kloubového spojení je nutno provést geometrii pření nápravy.
  • Převodovka řízení

   Každých 10 000km kontrolovat nebo v případě zjištění vůle u volantu seřídit vůli v převodovce řízení. V případě zjištění úniku oleje z převodovky řízení je nutno vyměnit těsnění a doplnit stav oleje. V převodovkách řízení typu s hřebenovým řízením vůle je odstraňována automaticky.
  • Nastavení kol

   Každých 10 000km nebo po zjištění nesprávného opotřebení pneumatik v případě špatné činnosti řízení je nutno provést seřízení geometrii nápravy ( souosost a postavení kol). Zvlášť nutná je povinná kontrola po ujetí prvních 1000- 15000km, proto musí být provedena v autorizovaném servisu.
  • Ložiska kol

   Každých 30 000km vyměnit tuk (LT 4S3) v ložiskách a seřízení vůle.
  • Pneumatiky

   Tlak vzduchu v každém kole, i v zásobním, měřit pomocí pneuměřiče, hodnota tlaku vzduchu v předních kolech 1,4 bar, v zadních kolech 2,0 bar. 
   Nesprávný tlak vzduchu způsobuje nerovnoměrné opotřebení pneumatik: správný tlak – běhoun pláště se opotřebovává rovnoměrně; nízký tlak – běhoun pláště se opotřebovává na okrajích; vyšší tlak – běhoun pláště se částečně opotřebovává ve středu. 
   Tlak vzduchu je nutno kontrolovat po delším postoji vozu, kdy pneumatiky jsou studené. 
   Kontrola stavu opotřebování pneumatik spočívá na kontrole výšky podvozku běhounu pláště. Minimální výška podvozku pláště je 1mm. Některé typy pneumatik mají ukazatele opotřebení (TWI- 3 míst na obvodě pneumatiky). Tyto pneumatiky se musí vyměnit bezpodmínečně po objevení některých ukazatelů na běhounu pláště. Nutno kontrolovat, zda na stranách pneumatik nejsou trhliny a zda je běhoun rovnoměrně opotřebován. V případě nerovnoměrného opotřebování běhounu je nutno se obrátit na autorizovaný servis a odstranění závady. 
   Vůz nemůže mít pneumatiky různých konstrukci na kolech jedné nápravy.
  •  
  • KAROSERIE
  • Zámky, táhla, závěsy a vedení

   Každých 10 000km nebo v případě potřeby v zimním období mazat následující díly vozu: zámky dveří, závěsy dveří, spojení sklopení opěr přeních sedadel – spouštěním několika kapek motorového oleje; spojení a závěs větracích okének – glycerínem; zámky kapoty motoru a zavazadlového prostoru – čistou technickou vazelínou; vedení předních sedadel – tukem JOTA 1 nebo 1S.
  • Ostřikovač předního skla

   V případě nesprávné funkce ostřikovače kontrolovat stav kapaliny v nádržce, umístěné v přední levé části zavazadlového prostoru. Jestliže kapalina je v nádržce, kontrola potrubí, případně vyčistit (zápalkou) otvor ostřikovače. Jestliže proud je špatně směrován, je nutno otočit celým ostřikovačem nebo seřídit směr otočením seřizovacího šroubu. Ostřikovač je dobře seřízen, jestliže proud kapaliny jde na nejvyšší místo polohy stěračů.
  • Stěrač předního skla- (náhled)

   V případě špatné viditelnosti způsobené nesprávnou funkcí stěračů je nutno očistit nebo vyměnit gumičky stěračů. Stírátko se stěrače se vyjme tak, ze se odchýlí rameno, vtisknout závěs tak, ze stírátko se vysune z otvoru A.
  •  
  • ELEKTRICKÁ INSTALACE
  • Akumulátor- (náhled)

   Akumulátor je umístěn v zavazadlovém prostoru – přístupný pro nadzvednuti koberce. Hladinu elektrolytu je nutno kontrolovat v každém článku: hladiny má být mezi znakem MIN a MAX ( na obalu akumulátoru). Elektrolyt doplňovat pouze destilovanou vodou po dřívějším vyšroubování zátek jednotlivých článků. 
   Při provozu vozu v létě při vysokých teplotách nebo v tropech je nutno častěji kontrolovat hladinu elektrolytu. V případě nutnosti dobití akumulátoru z venkovního zdroje musí se odpojit od instalace. 

   Napájení akumulátoru se má provádět ve větraných místnostech a ve vzdálenosti od jiskření nebo od případného zdroje jisker. Doporučuje se raději pozvolné nabíjení akumulátoru (nízký proud a nabíjet nejméně 24h.). Před zimním obdobím se doporučuje dodatečné čištění vývodů a konzervování např. technickou vazelínou. 

   Každých 10 000km kontrolovat, zda vývody akumulátoru a přívodu jsou čisté a upnuté, kontrolovat stav nabíjení akumulátoru. 
   Pozor: 
   Nesmí se akumulátor používat bez krytu. V průběhu nabíjení akumulátoru musí bít kryt nasazen a zátky vyšroubovány. Před i po delším provozní přestávce vozu se doporučuje zkontrolovat stav nabití akumulátoru případně dobít akumulátoru.
  • Spouštěč

   Každých 30.000 km po demontáži spouštěče očistit a vyměnit uhlíkové kartáčky a namazat motorovým vně olejem hřídel rotoru. 
   Pozor: 
   Jestliže vůz pracuje ve velmi prašném ovzduší, údržba spouštěče se musí provést dvakrát dříve.
  •  
  • OSVĚTLENÍ, POJISTKY
  • Světlomety

   Každých 10.000 km nebo v případě potřeby provést kontrolu seřízení světlometů- (náhled). Tento úkon se doporučuje provést v autorizovaném servisu. Z důvodu umožnění uživateli samostatné kontroly nebo samostatného seřízení světlometů podáváme zásady kontroly a seřízení:- (náhled) 
   - ustavit nezatížený vůz se správným tlakem vzduchu v pneumatikách na rovném povrchu, přímo proti svislému bílému plátnu, umístěnému ve stínu ( může to být i stěna domu ). Nakreslit na plátnu dva kříže ve výšce středu světlometů v rozsahu odpovídající jejich vzdálenosti. Ustavit vůz ve vzdálenosti 5m od plátna a zapnout tlumená světla. Body P-P by se měly nacházet 3,5 cm pod kříži, nakreslenými na plátně. 
   K seřízení světlometů slouží dva šrouby 
   A – šroub k seřízení světlometů ve směru svislém 
   B – šroub k seřízení světlometu ve směru vodorovném
  • Výměna žárovek- (náhled)

   Přístup k žárovkám hlavních světlometů a předního obrysového světla, umístěných ve světlometech je možno jedině zevnitř, tj. po nadzvednutí víka zavazadlového prostoru. Při výměně žárovky hlavních světlometů ( 12V – 45W ) je nutno demontovat kontakt C, domontovat pryžový kryt D, demontovat pružnou objímku F ( stlačením příruby B a pootočení vpravo ). 

   Po provedení těchto činností je možno provést výměnu žárovky, případně opravu. 

   Při výměně žárovky dát pozor na uložení podle blokovacích výstupů jejich objímky. 

   Při výměně žárovky obrysového světla A- (náhled) ( 12V – 4W ) umístěně ve světlometu pod žárovkou hlavních světel, ji vytáhnout ve směru úkosu dolů spolu s objímkou B.
  • Přední ukazatele směru - (náhled)

   Přístup k žárovce A ( 12V – 21W; jednovláknové ) po demontáži dvou šroubů C upevňující osvětlovací kryt B.
  • Zadní obrysová světla ukazatele směru a brzdových světel - (náhled)

   Přístup k žárovce A ( 12V – 21W ) ukazatelů směru a žárovce B ( 12V – 5/21W; dvouvláknové ) obrysového a brzdového světla po demontáži šroubů C a upevňující kryt osvětlovací D.
  • Osvětlení státní poznávací značky- (náhled)

   Přístup k žárovce osvětlení státní poznávací značky po demontáži osvětlovacího krytu vysunutím nahoru.
  • Svítilna interiéru nad vnitřním zpětným zrcátkem- (náhled)

   Přístup k žárovce B ( 12V – 5W ) osvětlení interiéru, po demontáži osvětlovacího krytu A, stlačením krytu. Při zavřených dveřích světlo svítí po sepnutí spínače.
  • Boční ukazatele směru- (náhled)

   Boční ukazatel směru demontovat šroubovákem ( vložit do mezery v těsnění světla ), stisknutím zabezpečující pružiny.
  • Světlomet zadního mlhového světla- (náhled) a couvání- (náhled)

   Přístup k žárovce světlometu zadního mlhového světla a couvání, po demontáži dvou šroubů a osvětlovacího krytu.
  • Pojistky elektrické instalace- (náhled)

   Pojistková skříňka je umístěna v zavazadlovém prostoru na levé straně. Nachází se v ní osm pojistek 8A. Kryt je na skříňce akumulátoru. Zapalování a spouštěče nejsou zabezpečeny pojistkami. 

   Před výměnou poškozené pojistky je nutno najít a odstranit poškození, které způsobilo poškození pojistky.
  • Jednotlivé pojistky zabezpečují:


   – osvětlení interiéru, houkačka, případné rádio 
   - varovná světla se signalizujícím obvodem sepnutí 

   - kontrolka tlaku oleje v motoru 
   - benzínoměr a kontrolka zásoby benzínu 
   - ukazatele směru s jejich kontrolkami 
   - brzdová světla 
   - ostřikovač případně elektroventilátoru 
   - stěrače 
   - signalizace zatažení ruční brzdy a nízké hladiny brzdové kapaliny 
   - světlo couvání 

   - levé světlomet – dálkové světlo 
   - kontrolka dálkových světel 

   - pravý světlomet – dálkové světlo 

   - levý světlomet – tlumené světlo, mlhové světlo s kontrolkou 

   - levý přední světlomet obrysového světla 
   - zadní pravý světlomet obrysového světla 
   - osvětlení státní poznávací značky 

   - přední pravé světlo obrysového světla s kontrolkou 
   - zadní levé světlo obrysového světla 
   - osvětlení přístrojového štítu 

   Obvod vyhřívání zadního skla je jištěn pojistkou, která je v jeho odvodu a je v zavazadlovém prostoru.
  •  
  • ÚDRŽBA VOZU
  • Karoserie – lakovaná místa

   Barva splňuje funkci nejen estetickou, ale taky důležité zabezpečení plechu karoserie před korozí. Normální údržba laku spočívá v: 
   - mytí 
   - sušení 
   - natírání k tomu určenými prostředky, všeobecně nazývanými „silikonové vosky“. 

   Pro dobré umytí vozu je nutno nejprve zvlhčit karosérii rozprášeným malým tlakem vody, pak mýt měkkou houbou zvlhčenou roztokem vody a šamponu ( 2-4% šamponu), často máčet houbu následovně omýt vůz proudem vody, osušit proudem vzduchu nebo stáhnout jelenicí. Především důkladně osušit součásti, které nejsou tak vidět, jako vnitřky dveří a zavazadlového prostoru, plechy kolem světlometů (kde se velmi hromadí voda). S ohledem na hromadění se vody, nedoporučujeme si dát vůz do garáže hned po umytí z důvodu volného vypařování vody. Nemyjeme vůz po delším stání na slunci, nebo s teplým víkem motoru, lak může ztratit lesk. Periodicky jednou za 6 měsíců je nutno zabezpečovat lakovaná místa silikonovými vosky z důvodu zvuční estetiky vozu a taky zabezpečením karoserie proti korozi. 
   Lehké oděrky, rýhy, mat možno odstranit použitím středně brousící pasty. V případě prasknuti nebo odloupnutí barvy provést potřebnou opravu a tím zabezpečit před korozí.

  KAROSERIE

  • Podvozek

   Méně viditelné části karosérie a vně skeletu jsou zabezpečeny výrobcem. Provoz vozu způsobuje jednak snížení konzervačního zabezpečení, které je proto nutno periodicky obnovovat v závislosti od vnějších podmínek. 
   Za normálních podmínek se konzervační zabezpečení provádět každých 12 měsíců, nejlépe před zimní obdobím. S ohledem na použití odpovídajících zařízení, techniky provedení a odpovědných prostředků doporučuje se tato konzervace provést v autorizovaném servisu nebo v opravnách k tomuto účelu vybavených. 
   Váženým antikorozním činidlem při provozu vozu je udržet v čistotě odvodňovací otvory ( v průběhu mytí nebo deště) ve dveřích a dutinách podlahy.
  • Vnitřek vozu

   Periodicky provézt kontrolu, zda není pod kobercem voda, která by mohla způsobit korozi. 
   Prach na sedadlech a tkaninách je možno vyčistit štětku nebo vysavačem. Mastná místa možno vyčistit éterem nebo benzínem. Pro mytí sedadel z umělé kůže používat houby zvlhčené v malém množství jemného šamponu. Pro mytí oken používat měkký a čistý hadr, zvlhčený v odpovědném mycím prostředku a omýt větším množstvím vody. Zvláštní pozornost věnovat čistotě hadru, aby se nepoškrábala skla.
  • Zabezpečení vozu před delším stáním

   Vůz je třeba mít v uzamčené místnosti, suché a větrané. V případě přerušení provozu vozu na delší dobu je nutno provést následující úkoly: 
   - důkladně umýt a zabezpečit ochrannými prostředky před korozí lakované kovové části karoserie 
   - odpojit kontakty akumulátoru 
   - demontovat stírátka, pryžové části stěračů natřít klouzkem 
   - povolit ruční brzdu 
   - v případě ponechání vozu na volném prostranství je nutno dodatečně zabezpečit podvozek, motor a podlahu vozu (zevnitř) odpovídajícími konzervačními prostředky. 
   Doporučuje se odstavený vůz přikrýt plátěným obalem. 
   Pozor: 
   Před uvedením do provozu po delším stání je nutno 
   - odstranit ochranou vrstvu z kovových součástí 
   - nabít akumulátor 
   - nasadit stírátka stěračů 
   - zkontrolovat a doplnit tlak vzduchu v pneumatikách ( taky v zásobním kole).
  •  
  • RŮZNÉ INFORMACE
  • Montáž rádia do vozu

   Námi vyráběné vozy jsou přizpůsobeny k montáži rádia. Mají 
   - přizpůsobení k tomu účelu – prostor 
   - elektrickou instalaci proti rušení 
   - pod přístrojovou deskou místo pro montáž reproduktoru. 
   Doporučeným místem pro montáž autoantény je přední část pod předním sklem. Způsob provedení montáže je popsán v návodu obsluhy rádia.
  • Zajištění plombou náhonu počítače kilometrů

   Každý vyrobený vůz má plomby k náhonu počítače kilometrů.
  • Tažení přívěsu

   Vůz může táhnout přívěs – obytný nebo nákladní. Pro použití vozu k tažení přívěsu je nutno provést montáž v zadní části karosérie otypovaného návěsného zařízení. Z důvodu bezpečné jízdy je nutno provést montáž závěsného zařízení v autoopravně. 

   Způsob připojení přívěsu a jeho instalace je podána v návodu obsluhy přívěsu. Pro tažení přívěsu je nutno dodržet 
   - tažení přívěsu je možno zahájit po provozu nejméně 3000km 
   - provoz vozu s přívěsem by neměl být větší než 20% celkového provozu vozu 
   - provoz vozu s přívěsem snižuje délku provozu vozu, zmenšuje bezpečnou jízdu a zvyšuje spotřebu benzínu. 
   Pozor: 
   Nemontovat závěsné zařízení jen za zadírám ( třmen) 
   - provoz vozu s přívěsem by měl být podle instrukce, která je u každého závěsného zařízení. Zvláštní pozornost věnovat brzdění. Předjíždění, jízdě do kopce a zatáček a při jízdě po kluzkých vozovkách 
   - je možnost přepravovat zavazadla na střeše do maximální hmotnosti 30kg.
  • Sněhové řetězy

   V případě použití vozu na zasněžený vozovkách doporučuje se použití sněhových řetězů, montáž provést na hnací kola (zadní).
  • Protipožární opatření při provozu vozu

   Při provozu vozu je nutno věnovat zvláštní pozornost součástem, které se stýkají s benzínem 
   - benzínová nádrž 
   - potrubí 
   - palivové čerpadlo 
   - karburátor; a elektrickou instalaci. 

   Je nutno dohlédnout na to, aby: 
   - elektrická instalace nejiskřila 
   - všechna spojení a elektrická propojení byla dotažena a udržována v čistotě 
   - pojistky souhlasily s touto instrukcí. 
   V průběhu manipulace s nabíjecí soustavou nepoužívat otevřeného ohně a nekouřit. 
   Při plnění nádrže benzínem nesmí být motor v provozu. 
   Je třeba systematicky kontrolovat těsnost potrubí, nádrže a aby jiné součásti nebyly polité benzínem. 
   Každý vůz musí být vybaven hasícím přístrojem, umístěným uvnitř vozu. V případě hašení požáru v prostoru motoru neotvírat víko kapoty motoru. V případě, že není možno oheň uhasit, okamžitě volat požární stráž. 
   Z důvodů velkého nebezpečí požáru je nutno používat bezpečnostní předpisy taky v garáži: 
   - nekouřit 
   - nepoužívat otevřeného ohně, vybavit ji potřebným hasícím zařízením 
   - hasícím přístrojem pěnovým, sněhovým nebo jiným k tomu určeným (2kg). 
   - azbestovou dekou

  Aktualizováno 10. 1. 2015 17:27

  Návody, tipy a technická data

  Menu

  Facebook

   

  Ke stažení

  PŘÍRUČKY OPRAV

   Fiat 126 CZ (formát pdf,  20,3MB)

  Fiat 126BIS EN (formát pdf,  87,5MB)

   Fiat 500 CZ (formát pdf,  42,4MB)

  NÁVODY K OBSLUZE

  Fiat 500 (formát pdf,  19,7MB)

  KATALOGY ND

  Fiat 126 (formát pdf,  69,4MB)

  Fiat 500 (formát pdf,  69,3MB)

  Výprava do ITÁLIE 2017

  Další Maluchářská výprava směřuje k moři do Itálie. Plánujeme najet přes 3 tisíce kilometrů, vykoupat se v moři a cestou zpátky projet ALPY. Termín je 21.8.-3.9.2017.

  Nevíte kam na dovolenou ? Přidejte se :)

  Nakupujte u nás

  Sháníte nějaké díly na naše vzduchem chlazené miláčky ? Navštivte náš eshop www.fiat500126.cz

  Naleznete zde široký sortiment jak seriových dílů, tak na závodní vozy, či díly na zvýšení výkonu Vašeho motoru.

  Cestujeme maluchem

  Maluší výlet do Harrachova

  Go to top