123ignition - popis a montážní návod

O bezkontaktním zapalování 123ignition jste určitě někdy už slyšeli. Jeho pořizovací cena je vysoká, na druhou stránku Vám ušetří spousty trápení s elektronikou, s rozdělovačem. Při jeho koupi Vám pomůžeme a aby jeho instalace byla snazší, tady v tom článku pro Vás máme montážní návod. Prozatím se jedná o text přeložený přes Google překladač, ale postupem času Vám text přepíšeme do pochopitelnější verze podložené vlastními zkušenostmi.

 O bezkontaktním zapalování 123ignition jste určitě někdy už slyšeli. Jeho pořizovací cena je vysoká, na druhou stránku Vám ušetří spousty trápení s elektronikou, s rozdělovačem. Při jeho koupi Vám pomůžeme a aby jeho instalace byla snazší, tady v tom článku pro Vás máme montážní návod. Prozatím se jedná o text přeložený přes Google překladač, ale postupem času Vám text přepíšeme do pochopitelnější verze podložené vlastními zkušenostmi. 

INSTALAČNÍ POKYNY PRO 123FIAT-2-R 123FIAT

123/FIAT je určen pro 2 cyl. FIAT motory a může být použit na standardní motory (křivka ′0′ — ′3′ ), ale také nabízí 12 křivek ′4′ až ′F′ ) pro účely ladění a / nebo pro jízdu na jiná paliva, jako je ethanol (E85).

Chcete-li si vybrat mezi různými předsunutými křivkami, může uživatel vybrat předsunutou křivku dle svého výběru otočením otočného přepínače označeného ′0′ na ′F′. K tomuto přepínači lze přistupovat po odstranění šestiúhelníkové matice ze spodní strany distributora. ( viz také : předsunuté křivky′ níže) 

ZAŘÍZENÍ JEDNOTKY TAKTO:

KROK 1

Pro válec číslo 1 nastavte motor na TDC (Top Dead Center, uvedeno na kladce). Sledujte polohu rotoru starého rozvaděče: musí ′mířit′ na vysokonapěťový kabel vedoucí k válci číslo jedna.

KROK 2

Tovární nastavení je křivka ′0′, nejběžnější FIAT křivka. Možná byste měli vybrat jinou křivku předstihu: otevřete šestiúhelníkovou matici a vyberte křivku dle vašeho výběru.

KROK 3

Nainstalujte „123FIAT“ a v případě potřeby použijte dodanou rozpěru. (motor Fiat 500 / Fiat 126) Připojte červený drát k +12Volt z kontaktu s klíčem. Černý drát zatím nechte nepřipojený.

Nyní zapněte klíč zapalování a pomalu otáčejte 123FIAT ve směru hodinových ručiček, dokud LED nezhasne. Teď ho otočte PODLE proti směru hodinových ručiček, dokud se LED znovu nerozsvítí.

V této poloze jednotku pečlivě utáhněte, protože kovové tělo rozvaděče slouží také jako ′minus′ – tyč pro elektroniku.

KROK 4

Vypněte klíč od zapalování. Připojte černý drát k zápornému konci cívky. Ujistěte se, že všechny vaše elektrické přípojky jsou bezpečné, špatné připojení může způsobit velký problém v budoucnu! Pamatujete, že jste dali motor do TDC pro válec číslo jedna? No, nový rotor stále ukazuje na válec číslo jedna, takže, připojte vysokonapěťové kabely adekvátně!! Všechno pečlivě ukliďte, např. použijte vázací pásky. Udržujte vedení nízkého napětí daleko od vedení vysokého napětí.

KROK 5

V tomto bodě můžete nastartovat motor. Pro maximální přesnost je nejlepší použít stroboskop pro přesné nastavení času. Osvědčeným postupem (a optimální přesností) je zvolit křivku ′0′ a zkontrolovat celkovou zálohu 28 stupňů nad 3000 ot./min.

 

Zkontrolujte tabulku předběžných křivek a najděte správné hodnoty pro další nastavení křivek.

Rozpalte to a užijte si 123ignition!

ORIGINÁLNÍ TEXT:

INSTALLATION INSTRUCTIONS FOR THE 123FIAT-2-R

The 123FIAT is designed for 2 cyl. FIAT-engines ; and can be used on standard engines (curve ′0′ — ′3′ ) but it also offers 12 curves ′4′ to ′F′ ) for tuning-purposes and/or for driving on other fuels like ethanol (E85).

To choose between the different advance-curves, the user can select the advance-curve of his choice by turning a rotary-switch indicated ′0′ to ′F′. This switch can be accessed after removing a hexagonal nut from the bottomface of the distributor. ( see also :′advance curves′ below )

INSTALL THE UNIT AS FOLLOWS

STEP 1

Set the engine to TDC (Top Dead Center, indicated on the pulley ) for cylinder number 1. Watch the position of the rotor of the old distributor: it has to ′point′ to the high-voltage cable leading to cylinder number one.

STEP 2

Factory-setting is curve ′0′, the most common FIAT-curve. Might you want to select another advance curve: open the hexagonal nut, and select the curve of your choice.

STEP 3

Install the"123FIAT", and use the supplied spacer if necessary. ( Fiat 500 / Fiat 126 engine ). Connect the red wire to the +12Volt from the key-contact. Leave the black wire unconnected for now.

Now turn the ignition-key on, and slowly turn the 123FIAT clockwise, until the LED goes out. Now, turn it SLOWLY in counter-clockwise direction, until the LED just comes on again.

Tighten the unit carefully in this position, as the metal body of the distributor serves also as the ′minus′ — pole for the electronics.

STEP 4

Turn the ignition-key off. Connect the black wire to the negative terminal of the coil. Make sure all your electrical connections are secure, a bad connection can cause a major problem in the future ! Remember you have put the engine to TDC for cylinder number one? Well, the new rotor still points to cylinder number one, so, connect the high-voltage cables accordingly!! Tidy up everything carefully, e.g. use tie-wraps. Keep low-voltage wiring well away from high-coltage leads.

STEP 5

At this point you can start your engine. For ultimate precision, you best use a stroboscope for accurate time-setting. Best practice (and optimum precision ) is to select curve ′0′ and check for a total advance of 28 degrees above 3000 rpm.

Check the advance-curve table to find the correct values for other curve-settings.

Fire it up and enjoy your 123ignition!

Komentáře k článku (0)

K článku se nevztahují žádné komentáře.

Přidat komentář

Jméno:
Email:
Web:
Zpráva:
Jaký je rok?:

Newsletter

Chcete si občas nechat od nás zaslat aktuality? Vyplňte Váš e-mail.